За продавача

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

 1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост определен от закона);
 2. Документ за самоличност (Ако продавачът е физическо лице следва да представи документ за самоличност, ако продавачът е юридическо лице – документ, удостоверяващ регистрацията му по установения от закона ред);
 3. Данъчна оценка на имота (издава се от Общината – отдел Местни данъци и такси);
 4. Скица на поземлен имот, сграда или схема на самостоятелен обект в сграда, издадени от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър;
 5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
 6. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
 7. Ако се продава жилищен имот, който е в процес на строителство, продавачът следва да представи необходимите строителни книжа и документи, удостоверяващи законността на строежа.
 8. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
 9. Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице, пълномощното задължително е придружено с декларации заверени през текущата година);

Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.


За какво е необходим предварителен договор?
Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.

Проверка за тежести на имота
Преди изповядване на сделката пред нотариус е необходимо в службата по вписванията да се извърши проверка за тежести на имота. Ако имота има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.

Може ли да се продаде ипотекиран имот?
Според законодателството може да се закупи ипотекиран имот, но купувача трябва много добре да е запознат с клаузите на ипотечния договор и да бъде правилно консултиран относно начините за погасяване на кредита, условията на банката – кредитор и необходимите документи за това. Кредитът може да бъде погасен от продавача или от купувача. Това се договаря предварително между двете страни.
Купувачът трябва да е запознат с условията на ипотечния договор и сам да прецени как да постъпи. Има две възможности:

 1. Купувачът да погаси кредита и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред Нотариус и Продавачът да получи останалата сума.
 2. Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора.

Какви са правата на продавача на недвижим имот, когато купувача не е заплатил цената?

При голяма част от продажбите заплащането става непосредствено преди изповядването на сделката пред Нотариуса. Възможно е при взаимно споразумение между двете страни, плащането на цената (или на част от нея) да се извърши разсрочено или в по-късен момент. Това задължение се отразява в нотариалния акт.

В практиката има и случаи, когато Купувачът, поради различни причини, не заплаща цената на купения имот. Тогава Продавачът има следните възможности:

 • Да заведе дело и да поиска Купувачът да бъде осъден да заплати цената на имота заедно с лихвите, както и обезщетение за пропуснати ползи или за вреди, които са настъпили за Продавача (напр. доходи от наем, разноски за продажбата, и др.).
 • Да поиска от съда да му издаде изпълнителен лист за плащане на цената от Купувача. С изпълнителния лист Продавачът завежда дело срещу Купувача при съдия-изпълнител. В седемдневен срок от връчването на призовката, Купувачът може да предяви възражение с писмени доказателства, че не дължи сумата, т.е. че вече е платил.
 • Да предяви пред съда иск за разваляне на договора за продажба на имота. Това не може да стане, ако Купувача дължи незначителна сума.
 • Да поиска на базата на взаимно разбирателство Купувачът да заплати цената на имота, макар и със забава, но с лихвата и обезщетението за вредите.

Могат ли чужденци да купуват имоти в България?
Съгласно българското законодателство чужди граждани могат да закупят свободно сгради или части от сгради, но не могат да придобиват собственост върху земя.
Тази забрана налага необходимостта чуждите граждани да закупуват земя чрез регистрирани от тях търговски дружества.
Чуждите граждани могат да регистрират съгласно българското законодателство търговски дружества, които могат да бъдат ЕООД, ООД, ЕАД, АД или друго.
Най-често регистрираният вид търговско дружество от чужди граждани е ООД /Дружество с ограничена отговорност/. Това дружество може да бъде регистрирано от едно или повече лица.