Експертни оценки

Оценките се извършват от висококвалифицирани служители с богат опит в областта. Експертите на фирмата притежават следните видове сертификати за извършване на оценителска дейност:

 • Сертификат за Оценка на "Недвижими имоти";
 • Сертификат за Оценка на "Земеделски земи и трайни насаждения".


Ние сме експерти по въпросите на стойността и можем да ви бъдем полезни в следните случаи:

 • Ако ви е нужно да знаете колко струва вашето имущество;
 • Необходимо ви е документално потвърждение на неговата стойност във вид на Експертна оценка с приложен сертификат на оценителя;
 • Ако ви трябва независима пазарна оценка, която да послужи пред различни институции - банки, съд, застрахователно дружество и др.

 

Имот Консулт извършва следните видове Експертни Оценки:

Ипотечни оценки
Оценката за ипотека се изготвя с цел - клиента да ипотекира своят имот пред банкова или друга финансова институция. Определя се пазарната стойност на дълготрайни материални активи, които обезпечават кредита. При особен залог на цяло предприятие се определя стойността на дялове или акции на даденото дружество.

Оценки за продажба на активи
За да се ориентира собственикът каква е стойността на неговото имущество, което трябва да предложи за продажба, оценителят изготвя оценка, като се представят различни форми на доклада – кратка или разширена, чрез тях се дава един достатъчно добър ориентир за начална пазарна цена.

Оценки за покупка на имот
При покупка на имот, когато купувачът не е сигурен, дали имота който желае да закупи е с реална пазарна цена, тогава той се обръща към лицензиран оценител за извършване на оценка. При извършената оценка се прави заключение за Справедлива пазарна стойност на имота по действащите цени към момента на сделката.

Оценки за определяне на наемна цена на имот
При отдаване под наем на имот, когато собственика иска да разбере реалната наемна цена на имота си в зависимост от срок и начин на плащане на наема /условия на договора/;

Оценки за счетоводни нужди
Съгласно Закона за счетоводството и счетоводната политика на дружествата, притежаваните от тях активи подлежат на периодична преоценка. За тази цел е необходимо да се определи пазарната стойност на имота към датата на преоценката.

Оценки на Инвестиционни имоти, съгласно чл.33 и чл.34 от Наредба 30/19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справки, докладите и приложенията на застрахователите и здравно-осигурителните дружества.

Оценки за развитие
Когато един инвеститор иска да знае каква възвръщаемост да очаква от своята инвестиция, той се обръща към оценителя, за да определи скритата (непроявена) стойност на имота, който може да бъде построен, достроен или надстроен. Най-често инвеститорите искат да знаят дали, като заплатят исканата цена за определен имот, инвестицията ще има желаната от тях доходност.

Оценки за застраховки
При застраховане на имуществото в застрахователната компания се изисква да се определи стойността на даден актив, за да се определи застрахователната му стойност. При настъпване на застрахователно събитие се изчислява размера на щетата, като обезщетението се определя в зависимост от застрахователната стойност на имота.

Оценка на идеални части от даден имот
При делба на имоти, съсобствениците се нуждаят от определяне на стойността на идеалната част, която притежават. При започване строеж на жилищна сграда с различни обособени обекти, инвеститорът се нуждае от ценообразуване, което му дава точните площи на всеки отделен обект и съответните идеални части от общите части.

Оценки за апортни вноски
Един съдружник може да участва в дадено дружество с непарична вноска. В този случай оценителят определя стойността на движимото или недвижимото имущество, което представлява неговата апортна вноска.

Оценки за съда
При съдебен спор съдът назначава вещи лица, които трябва да дадат становище за определяне на: пазарна стойност на недвижим имот към определена дата; пропуснати ползи от наеми; стойност на различни машини, съоръжения, оборудване и др.

Всички други случаи, когато искате да знаете стойността на това, което притежавате или искате да купите.


Необходима информация за извършване на експертна оценка на недвижими имоти:

 • Нотариален акт за собственост на сегашния собственик/ци на недвижимия имот
 • Тип строителство
 • Година на строителството
 • Населено място
 • Комуникации ( бърз достъп до възлови локации в населеното място – болници , търговски площи, възлов транспорт и др)
 • Екстри ( като: етажност, асансьор, вана, окачени тавани, скорошен ремонт на покрива и всичко което може да бъде вписано като екстра за една по добра и надеждна експертна оценка на вашия недвижим имот!)

Сроковете за изготвяне на експертните оценки зависят от вида на обекта за оценяване, като в повечето случаи варират между 3 и 7 работни дни от датата, когато на оценителя са предоставени всички необходими документи и е извършен оглед.


Цени на експертната оценка

Цени без начислени отстъпки при експертни оценки на повече от един имот/обект:
Тарифа за експертна оценка на недвижим имот : актуалност 2012 г.

Апартамент(с прилежащи гараж, таван и/или мазе) с пазарна стойност до 1,000,000 лева
До 100 кв.м. – 120 лв.
от 100 до 150 кв.м. - 150 лв.
над 150 кв.м. – 200 лв.
Къща / жилищна сграда (с прилежащ към нея терен) с пазарна стойност до 1,000,000 лева
150 лв./етаж плюс 20 % за всеки следващ етаж
Гараж
 
Офис с пазарна стойност до 1,000,000 лева
90 лв
 
180 лв. за офис до 200 кв.м. плюс 20 % за над 200 кв.м.
Търговски обекти /Магазини, кафенета, ресторанти и др./
с пазарна стойност до 1,000,000 лева
240 лв. за имоти до 200 кв.м. плюс 20 % за над 200 кв.м.
По горните 4 позиции над 1.000.000 лева
0,12% от стойността и максимум 2 400 лева
Празен терен и земеделска земя
от 120 до 180 лв.
Терен за развитие на инвестиционен проект – жилищно, промишлено или друго строителство
от 350 до 2 400 лв., 0.12 % от стойността на имота
Промишлена сграда с прилежащ към нея терен
 
Производствено предприятие –  Само сгради и земя
 
От 240 до 600 лв
 
0,12 % от пазарната стойност, но минимум 600 лв,  максимум 2 400 лв.
Актуализация на оценка
30 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив но не по-малко от 50 лв.
70% от първоначалния хонорар при промяна на обекта.
Хотели, бензиностанции, складови бази, зърнобази
По договаряне в зависимост от големината на обекта и неговата отдалеченост.

 

*Всички цени са ориентировъчни – всеки недвижим имот е строго индивидуален и цената може да претърпи корекция както към по-ниска цена така и към по-висока.

Поискайте вашата индивидуална оферта за сертифицирана оценка на недвижим имот!

 

Оферта за експертна оценка

Информация за имота:


Информация за заявителя:


Желая: